Ergoterapi Bölümü

Ergoterapi Bölümü

Sağlık - Güzellik erkut 62 Okunma

Ergoterapi kelime olarak incelendiğinde, ‘ ergo’  kelimesi yunanca bir kelimedir ve ‘ iş, uğraş’ anlamına gelmektedir. Ergoterapi ise buradan da anlaşılacağı üzere kısaca iş uğraşı terapisi demektir. Ergoterapi, daha geniş manada tanımlanacak olursa, bireylerin hayatını gerek günlük yaşamda, gerekse iş yaşamlarında daha bağımsız, ve en iyi şekilde aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri, kendi yaşamlarında edindikleri rolleri yerine getirebilmeleri adına, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle, iş-uğraşlar edindirilerek yapılan, sağlığı ve refahı geliştirme amacı güden terapi ve rehabilitasyon programlarına verilen genel isimdir.  Ergoterapi , özellikle  Fizyoterapi, Psikoloji, iletişim, sosyoloji ve sanat gibi alanlar ile  multidisipliner olarak  çalışan bir alandır. Ergoterapinin en başlıca amaçları; kişilerin günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını olabildiğince sağlamak suretiyle, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği olan görev ve aktivitelerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamak, teknik, yasal ve davranış kısıtlılıklarını ortadan kaldırarak engeli olan bireylerin iş yapabilme potansiyellerini artırmak, engelli kişilerin, uygun iş imkanlarına kavuşmasını sağlamak, koruyucu bir takım önlem ve stratejiler geliştirerek,  anlamlı amaçlı  fiziksel ve zihinsel aktivitelerle kişilerin yaşam tarzını uygun amaçlar doğrultusunda değiştirmektir. Bahsedilen bu amaçların hepsinin ortak paydası, kişilerin günlük yaşam aktivitelerini olabildiğince katılımını sağlamaktır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde gerekli lsisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan ergoterapistler, kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans;  kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan,  uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelleridir.  Ergoterapinin dünyada 100 yıllık bir geçmişi bulunmakla birlikte, ülkemizde ergoterapi bölümü ve ergoterpistlik mesleği yeni yenşi tanınmaya başlamıştır. 22 Mayıs 2014 tarihli 29007 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplari ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Ergoterapistin görev tanımında; Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunmak, Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapmak, Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirmek. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretmek, Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygulamak, Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygulamak, Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirmek, Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütmek olarak belirtilmiştir. Ergoterapist fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya emosyonel problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajı bulunan kişilerde anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştirmek, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı ve toplumsal katılımı sağlamak amacıyla çalışır.

Ergoterapi Bölümüne giriş için lise eğitimini tamamladıktan sonra Yüksek öğretim kurumu tarafından yapılan ulusal sınavda, yine aynı kurum tarafından belirtilen puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bölüme yerleşen öğrenciler dört yıl süren lisans eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından ergoterapist ünvanını alarak mezun olurlar.

Ergoterapi bölümü öğrencileri, duyu bütünleme, onkolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, az gören rehabilitasyonu, geriatrik rehabilitasyon, psikiyatride ergoterapi, toplum ruh sağlığı, sürücü rehabilitasyonu, ev rehabilitasyonu gibi bir çok ders alarak lisans eğitimlerini tamamlarlar.

Ergoterapistler, kişilerle birebir özel olarak çalışabildiği gibi, grup ya da topluluklarla işbirliği içerisinde çalışarak belirlenen hedeflere ulaşabilmek için  mesleki bilgi beceri ve yetenek manasında geniş eğitim olanaklarına sahip olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Ergoterapi bilimi, bireylerin, topluma ve günlük hayat aktivitelerine katılımının, kişilerin duygusal, bilişsel  ve fiziksel becerileri, aktivitelerin kendine has özellikleri, içinde bulunulan çevrenin değişik özellikleri ile desteklendiği ya da kısıtlandığı ilkesine göre çalışmalarını yürütür. Bunlardan yola çıkarak ergoterapi, bireyin temel olarak toplumsal katılımını arttırmak için, kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının  veya hepsinin düzenlenmesi  üzerine  odaklanır. Bu nedenle ergoterapi,  ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu kuruluşları ile özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama imkanı bulabilir.

Ergoterapi mezunları çalıştıkları kamu veya özel kuruluşlarda, hastanelerde, tıp merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını arttırabilmek için giyinme, kendine bakım, mobilite  ve yemek yeme gibi becerileri  mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesinden en başta sorumludurlar. Yine bu kişilerin topluma katılımının arttırılıp, bağımsız günlük yaşam aktivitelerine katılımın sağlanabilmesi için kendine yardım araçlarının geliştirilmesi, tasarımı ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması (örneğin nesneleri kavrama güçlüğü olan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde dengesi ve uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, tekerlekli sandalye ve araba uyarlamaları sayılabilir). Koruyucu stratejiler ile erken müdahale programlarının yapılarak, toplum sağlığının gelişmesine yönelik çalışmalar ve yaşam kalitesinin arttırılması programlarının (İş yerlerinde bel ve boyun sağlığını ve meslek yaralanmalarını önleyici doğru duruş hareket alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıklı aktivite ve dinlenme prensiplerinin öğretilmesi, stres kontrol programları ve gevşeme eğitimlerinin verilmesi, okul programlarının uygulanması) yürütülüp etkinliğinin ergoterapiye özgü temel değerlendirme ve ölçme yöntemleriyle takibinin yapılmasından yine ergoterapistler sorumludur. Ergoterpistlerim görev alanlarına genel olarak Engelli, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, şiddet gören kadınlar, AIDS’li kişiler ve yaşlılar, görme engelliler, romatizmal hastalıkları olanlar girmektedir.

Ergoterapi bölümü, sağlık ve genel iyilik halinin arttırılması amacıyla, belirli anlam ve amaç içeren aktiviteler ile tüm yaş gruplarına hitaben, kişilerin hayattaki rolleri ve toplumsal aktivite katılım yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak, çevre-ev ve iş olanakalrını düzenleyici yaklaşımlar ile uluslar arası standartlarda, üretici, yenilikçi, etik değerleri gözeten, ekip çalışmasına uyumlu, toplumun yenilik ve değişim ortaya koyabilme enerjisini hareke geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme temel ilkesine bağlı ve bu becerilere sahip ergoterapistler yetiştirmek, akademik ve kanıta dayalı araştırmalarla ergoterapi bilimin gelişmesine katkıda bulunmak misyonlarını üstlenmiştir.

Ergoterapistler, gerek fiziksel, gerekse bilişsel ergoterapi aktiviteleriyle bireylerin yaşam kalitesini geliştirmek, her türlü kısıtlama ve engellerin kaldırılarak çevrenin toplumun bireyleri tarafından daha kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak; yaşlılar, sokak çocukları, engelli bireyler, madde ve alkol bağımlıları, eşcinseller, AIDS’ li bireyler gibi topluma katılımda sıkıntı yaşayan bireylerin ve diğer dezavantajlı gruplarda bulunan insanların istihdam edilme sorunlarını azaltmak,  toplumsal katılımın arttırılabilmesi adına ergoterapi alanının bilimsel gelimine katkıda bulubilmek, ergoterapi hizmetlerini en üst seviyeye çıkartarak ihtiyacı olan bireylerin faydalanmasını sağlayabilmek gibi başlıca temel amaçlarla gerekli olan eğitimlerini tamamlarlar.

Ergoterapi terapi bölümünün iş birliği içerisinde çalışabileceği birçok alan bulunmakla birlikte en başlıca diğer bilim dalları; sosyal bilimler, biyolojik bilimler, tıbbi bilimler, teknolojik bilimler, endüstriyel bilimler, güzel sanatlar olarak sayılabilir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir